Ủy ban nhân dân phường Đông Thành
Thứ hai, 15/07/2024

Bộ TT&TT ban hành kế hoạch hành động triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030

Thứ hai, 03/04/2023 Đã xem: 863

    (CTTĐTBP) - Ngày 29/3, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ký quyết định ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chương trình chuyển đổi số (CĐS) quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch hành động nhằm thực hiện có hiệu quả, chất lượng Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CĐS quốc gia. Thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 01/CT- BTTTT ngày 20/01/2023 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về định hướng phát triển ngành TT&TT năm 2023 và giai đoạn 2024-2025.

Theo đó, Bộ TT&TT đề ra kịch bản tăng trưởng chỉ tiêu chiến lược Chính phủ số hàng năm với 5 chỉ tiêu nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về CĐS quốc gia năm 2023 và các năm tiếp theo. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ để triển khai thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Cung cấp dịch vụ chất lượng phục vụ xã hội; huy động rộng rãi sự tham gia của xã hội; vận hành tối ưu các hoạt động của cơ quan nhà nước; giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế - xã hội; các chỉ tiêu quốc gia so với quốc tế.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng chỉ tiêu nhằm đạt mục tiêu theo kế hoạch đề ra đến năm 2025. Định kỳ đo lường, cung cấp số liệu chỉ tiêu chiến lược do đơn vị mình phụ trách, gửi Cục CĐS quốc gia kèm theo đánh giá xu hướng, đề xuất theo nguyên tắc “động, kịp thời” và “so sánh với quốc tế”./.

Xem nội dung

Liên kết Website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 779092
  • Trực tuyến: 8
  • Hôm nay: 1558