Ủy ban nhân dân phường Đông Thành
Thứ bảy, 13/07/2024

Tham vấn trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thứ ba, 15/11/2022 Đã xem: 86
Lĩnh vực Môi trường
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình .
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân câp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình .

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới “Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả” của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (nơi thực hiện dự án).

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện


Bước 1. Chủ dự án nộp  báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới “Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả” của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (nơi thực hiện dự án); trong giờ làm việc hành chính (trừ ngày nghỉ, lễ) theo quy định của Nhà nước.

 


 Bước 2. UBND cấp xã có ý kiến bằng văn bản. Trường hợp không có văn bản phản hồi được coi là chấp thuận việc thực hiện dự án.

 


Bước 3. Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả”  của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn mười (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Phí

k

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến;
- Một (01) báo cáo ĐTM của dự án.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật bảo vệ môi trường 2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
 

Biểu mẫu đính kèm  
Kết quả thực hiện
Liên kết Website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 775124
  • Trực tuyến: 3
  • Hôm nay: 369