Ủy ban nhân dân phường Đông Thành
Thứ tư, 24/07/2024

Quý III/2023: 4.484 hồ sơ /4.484 hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn

Thứ tư, 20/09/2023 Đã xem: 188

    Trong quý III năm nay, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Đông Thành tiếp tục phát huy hiệu quả trong quá trình hoạt động; duy trì thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp nhận và giải quyết 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận “một cửa” và trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Duy trì thực hiện nghiêm túc công tác liên thông tiếp nhận và giải quyết TTHC.

    Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận và giải quyết trong kỳ là 4.484 hồ sơ trực tuyến. Số hồ sơ tồn từ kỳ trước: 0 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Hiện tại số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường đã cung cấp 75 dịch vụ công một phần, 21 dịch vụ công toàn trình được công bố tại Quyết định số 1009 ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh; 100% quy trình giải quyết TTHC đã được cấu hình theo quy trình nội bộ, quy trình điện tử và cung cấp công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

    123 TTHC của 13 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường đều được cập nhật, công bố, niêm yết công khai đảm bảo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức đến liên hệ giải quyết TTHC, mang lại những hiệu quả tích cực, rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt kết quả cao ở hầu hết các lĩnh vực. Các quy định về thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, các nội dung về thực hiện TTHC được phổ biến, quán triệt thường xuyên, kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức biết để thực hiện theo đúng quy định, thẩm quyền./.

Danh sách liên quan
Liên kết Website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 797916
  • Trực tuyến: 5
  • Hôm nay: 2444